--> قابل توجه اعضای گروههای پشتیبان فنی حرفه ای و کاردانش - کارشناس
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
 
کارشناس
فنی حرفه ای و کاردانش

تکمیل نمودن برگ اطلاعات آموزشی هنر آموزان توسط اعضای گروه پشتیبان 

 

با عنایت به تشکیل گروههای پشتیبان (حامی) در گروه های آموزشی متوسطه (فنی حرفه ای و کاردانش ) در مناطق نوزده گانه  شهر تهران مقرر شد کلیه اعضای این گروه ها با مراجعه به وبلاگ کارشناسی گروه های آموزش فنی حرفه ای و کاردانش نسبت به تکمیل نمودن برگ اطلاعات آموزشی هنر آموزان و ارسال آن به پست الکترونیکی کارشناسی اقدام نمایید. 

شماره بخشنامه ۷۵/۱۲۴۹۶۷-۱۶/۷/۹۰ 

در ضمن آن دسته از مناطق که تاکنون نسبت به تکمیل و ارسال نمون برگ مندرج در بخشنامه مربوط اقدام نکرده اند،هرچه سریعتر جهت تکمیل لیست اعضاءو آغاز برنامه ریزی اقدام نمایید.

آب و هوا